നമ്പർ മാറ്റിയോ? ഇനി പേടിക്കേണ്ട; ഏറെ കാത്തിരുന്ന ആ വാട്സാപ്പ് ഫീച്ചർ ഇതാ എത്തി

നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മാറ്റിയോ? എങ്കിൽ ഇനി എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രകാരമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുതിയ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് അലേർട്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഒന്ന് എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളും അറിയിക്കുക, രണ്ട് നിങ്ങൾചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റുകളെ അറിയിക്കുക, മൂന്നാമത്തേത് ആരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അറിയിക്കുക.