കൊല്ലം ഇരവിപുരത്തു കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം

കൊല്ലം ഇരവിപുരത്തു കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. പള്ളിനേര് സെന്റ് ആന്റണി കുരിശടി ഭാഗത്ത് തീരദേശ റോഡിലേക്ക് തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറി. പുലിമുട്ടു നിർമിക്കുന്ന ഭാഗത്തും ശക്തമായ കടലാക്രമണം ഉണ്ട്. കാലവർഷത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള കടലാക്രമണമാണെന്നു മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)